DNV GL on yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista ja tarjoaa laajan valikoiman johtamisjärjestelmien serti­fiointeja sekä niihin liittyviä palveluja. Tunnet­tuja DNV GL:n myöntämiä standardeja ovat ISO 9001 -laadunhallintastandardi sekä ISO 14001 -ympäristöstandardi. Nämä johtamis­järjestelmät vaikuttavat yrityksen parempaan suorituskykyyn.

DNV GL:n arviointi perustuu riskiperustei­seen arviointimalliin (Risk Based Certification), joka arvioi järjestelmän yhdenmukaisuuden kansainvälisten standardien mukaisesti ja mit­taa, kuinka hyvin järjestelmä tukee liiketoimin­nan prosesseja ja rakentaa pitkällä aikavälillä kestävää liiketoimintaa. Johtamisjärjestelmästä käytetään usein myös termejä hallintajärjes­telmä tai toimintajärjestelmä.

ISO 9001 -standardi on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi. Audico Technology ISO 9001 -sertifioinnin myötä keskittyy liiketoimintaprosessien tehokkuuden kehittämiseen sekä tarjoaa asiakkaille entistä parempaa laatua kaikessa toiminnassaan. Stan­dardi velvoittaa Audico Technologya paran­tamaan järjestelmällisesti toimintaansa sekä toimittamaan vaatimustenmukaisia tuotteita ja palveluja.

ISO 14001 -standardi on ympäristöjärjestelmä­standardi, joka sitouttaa ympäristönsuojeluun. Se on suunniteltu yhteensopivaksi muiden ylei­simpien johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001, kanssa. Ympäristöjärjestelmän avulla Audico Technology osoittaa ympäristöasioiden hallinnan vaatimustenmukaisuuden sekä sitoutuu ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen.

Audico Technologyn korkealaatuisten äänie­vakuointi- ja informaatiojärjestelmätuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laatutaso on nyt todistetusti markkinoiden odotusten mukainen. Johtamisjärjestelmät ohjaavat kehityksen tiellä jatkuvasti:

”Sertifioitu johtamisjärjestelmä on ollut tavoit­teenamme jo jonkin aikaa, joten on mahtavaa, että ne myönnettiin meille viimein. Johtamisjär­jestelmien ISO 9001 ja ISO 14001 avulla pystymme johtamaan meidän operatiivista liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yhä useammat yritykset edellyttävät toimittajiltaan ja alihankki­joiltaan johtamisjärjestelmien sertifiointia ja nyt pystymme varmasti vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin palvelun laadun tasosta”, Audico Technologyn toimitusjohtaja Jyri Hiltunen kertoo.