AUDICO SYSTEMS OY

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

 

1

Tillämpningsområde

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på affärsrelationer mellan Audico Systems Oy (Y-1033749-1, ”Säljaren") och dess kund.

Utan ett separat avtal tillämpas inte eventuella villkor som köparen nämner i beställningen.

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor åsidosätter inte enskilda avtalsvillkor som parterna specifikt har avtalat om i ett skriftligt köpeavtal.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna försäljningsvillkor.

På beställningar tillämpas de avtalsvillkor som gäller vid beställningstidpunkten och som kan läsas på Säljarens webbplats.

2

Kunduppgifter och dataskydd

Vid beställning är kunden skyldig att lämna kompletta kontaktuppgifter, inklusive kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress samt FO-nummer, ett eller flera telefonnummer för postadressen och vid behov en avvikande faktureringsadress.

Kundens uppgifter sparas i Säljarens kundregister, vars uppgifter används för att upprätthålla kundrelationen. Säljaren och bolag som ingår i samma koncern har dessutom rätt att behandla och överlåta uppgifter för grundade användningsändamål (såsom direktmarknadsföring) i enlighet med personuppgiftslagen (523/99).

En dataskyddsbeskrivning i enlighet med dataskyddsförordningen finns på Säljarens webbplats. Kunden kan neka till att uppgifterna används och behandlas för marknadsföringsändamål och granska uppgifterna om sig själv genom att kontakta Säljarens servicecenter. Kontakten ska ske skriftligen och skickas undertecknad till adressen: Audico Systems Oy, Olarsbäcken 12, 02200 Esbo.

Mer information i dataskyddsbeskrivningen.

3

Priser

Priserna är utan moms (moms 0 %) och inkluderar inte förpacknings- och leveranskostnader i Säljarens lokaler i Esbo.

I webbutiken visas priset med moms separat.

Om det finns ett uppenbart fel i produktpriset, säljs produkten inte till det klart lägre priset, om man kan förvänta sig att kunden har förstått att ett fel förelegat.

Säljaren förbehåller sig rätten till prisändringar.

Säljaren förbehåller sig dessutom rätten att begränsa försäljning i exceptionellt stora partier.

4

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoret för kontokunder bestäms enligt separat avtal. Dröjsmålsränta uppbärs enligt räntelagen. För övriga än kontokunder sker leverans mot betalning med bank eller kreditkort, förhandsbetalning eller med efterkrav.

Äganderätten till produkterna övergår till köparen först när säljaren har mottagit betalningen för de levererade produkterna.

5

Leveransvillkor

Produkterna finns fritt i vårt lager. Frakt och leveranskostnader betalas av köparen. Beställningarna levereras enligt avtal. Eventuell delleverans ska avtalas separat.

Leveranstiden ska avtalas per beställning eller leverans.

Vi strävar efter att behandla en färdig beställning inom 48 timmar efter att vi mottagit den. Med en färdig beställning avses en beställning, där alla produkter finns i lager och har reserverats för beställningen.

Säljaren är inte skyldig att utan separat avtal reservera övriga produkter i samma beställning för en kund, om tillgången på en produkt är dålig eller om dess leverans försenas av orsaker som inte beror på säljaren. Leveranskostnader för del- eller efterleverans debiteras normalt.

Beställningens mottagare är skyldig att kontrollera försändelsen och reklamera eventuella leveransfel till säljaren utan dröjsmål, dock senast inom 7 dygn från leverans.

Skadeståndsansvaret övergår på köparen när varan enligt avtalsvillkoret har överlåtits till fraktföraren eller köparen. Beställningens mottagare ska reklamera transportskador och brister utan dröjsmål till fraktföraren.

6

Leveranskostnader

Hanterings- och leveranskostnader debiteras utifrån vikt eller volym, dock minst 20 euro (moms 0 %). Ett tillägg för små leveranser på 10 euro (moms 0 %) debiteras om beställningens värde understiger 170 euro (moms 0 %).

I webbutiken specificeras leveranskostnaden vid beställning.

7

Garanti

På produkten tillämpas den garanti som tillverkaren har gett för produkten. Garantitiden är högst lika lång som den garantitid som tillverkaren har beviljat.

Garantin omfattar inte fel som beror på naturligt slitage, transportskador eller felaktig användning, felaktigt underhåll, felaktig lagring eller andra faktorer som säljaren inte direkt kan påverka.

För att garantin ska gälla ska man vid användning och installation ha följt givna anvisningar och gällande föreskrifter. Alla fel ska meddelas till säljaren genast när de upptäcks och i varje fall inom garantitiden.

Säljarens ansvar för fel begränsas till reparation eller byte av felaktig produkt inom en skälig tid i säljarens lokaler. Säljaren är inte skyldig att leverera ersättande utrustning medan garantiservicen pågår. Säljarens ansvar omfattar inte arbete som utförs på plats eller några andra delar, komponenter eller system än den felaktiga delen. Köparen ansvarar alltid för kostnaderna för att skicka eller transportera produkten till eller från säljaren.

Säljaren beviljar inte och säljaren har inga andra åtaganden, garantier eller ansvar i anslutning till produkternas egenskaper eller fel än de som specificerats ovan. Därmed ansvarar Säljaren exempelvis inte för att produkterna är användbara överlag eller att de passar för ett allmänt eller specifikt användningsändamål.

Till garantianspråket ska bifogas en utredning över felet, uppgifter om inköpsdag och en kopia på fakturan.

För kontroll som inte omfattas av garantivillkoren debiteras separat.

8

Reklamationer

Reklamationer ska alltid göras skriftligen till säljaren. Produkten får inte returneras utan säljarens skriftliga bekräftelse, till vilken man också ska hänvisa i returförsändelsen. Då ska produkten returneras oanvänd i sin ursprungliga förpackning med alla tillbehör. För avtalade returer av lagerprodukter gottgörs högst 80 %. Produkter som säljaren har anskaffat enkom för köparen kan inte returneras.

Returfrakten betalas av köparen. Till returen ska bifogas säljarens skriftliga samtycke samt följebrev eller kopia på fakturan.

9

Ansvar för förseningar

Säljarens ansvar för förseningar begränsas till den verkliga skada som köparen lidit och är i varje fall högst 0,5 % per vecka av köpesumman för den del av leveransen som försenats och totalt högst 5 % av priset i fråga. Med vecka avses här perioder om sju konsekutiva dagar räknat från den leveranstid för delen ifråga som säljaren skriftligen bekräftat.

Om förseningen har varat i över tre månader, har köparen rätt att häva köpet för den del leveransen försenats. Utöver denna hävningsrätt och ovan nämnda rätt till skadestånd har köparen inga andra rättigheter, och säljaren inga övriga ansvar på grund av att leveranserna försenats eller inte levererats.

 

10

Immateriella rättigheter

Alla registrerade eller oregistrerade varumärken, handelsnamn, patent, modeller, ritningar, planer och övriga immateriella och industriella rätter som är förknippade med produkterna eller som säljaren använder eller levererar tillhör enbart säljaren eller dess licensgivare, och köparen eller någon annan får inte använda, sprida, licensiera, offentliggöra eller registrera dessa utan skriftligt samtycke på förhand från säljarens sida.

Köparen får inte använda eller uttrycka några av säljarens affärshemligheter eller sakkunskaper gällande produkterna.

11

Force majeure

Säljaren svarar inte för något avtalsbrott eller någon avtalsstörning som beror på force majeure eller andra faktorer som Säljaren inte kan påverka direkt, såsom arbetskonflikter, uppror, bränder, krig, handelsembargon, brister på arbetskraft, råmaterial, energi eller transportmedel, hinder eller dröjsmål orsakade av naturkrafter eller sådant som beror på lagar, författningar eller myndighetsbestämmelser eller åtgärder och som påverkar säljaren eller dennes underleverantör.

 

12

Allmänna ansvarsbegränsningar

Säljarens eventuella skadeersättningsansvar begränsas alltid till det penningbelopp som köparen har betalat för produkten som skadan i fråga är förknippad med. Säljaren svarar under inga omständigheter för indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av avtal eller användningsnytta, föremålsskada eller ansvar gentemot tredje parter och inte heller för täckningsköp.

Säljaren svarar endast för person- eller föremålsskada (produktansvar) om skadan kan påvisas bero på säljarens grova oaktsamhet. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte fall där säljaren enligt 5 § i produktansvarslagen är ersättningsskyldig och där säljarens ansvar därmed bestäms enligt produktansvarslagen.

Ett åtal mot säljaren ska väckas inom ett år från att grunden för åtalet uppkommit och i varje fall inom tre år från att produkterna har levererats.

13

Insolvens

Säljaren har rätt att omedelbart häva alla ouppfyllda handelsavtal, om köparen blir insolvent eller går i konkurs, ingår ackord med sina borgenärer eller träder i likvidation eller sanering. I dessa fall förfaller priserna för de levererade produkterna och tjänsterna genast till betalning.

14

Tillämplig lag

På dessa allmänna försäljningsvillkor och alla handelsavtal tillämpas finsk lag.

15

Jurisdiktion

Alla tvister som är förknippade med dessa allmänna försäljningsvillkor och handelsavtal avgörs i den allmänna underrätten på säljarens hemort.

 

Februari 2021